Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Computerworld Inzerce

Ceník 2023

BĚŽNÁ INZERCE
Formát Rozměr na spad *
šířka x výška (v mm)
Rozměr na zrcadlo
šířka x výška (v mm)
Cena
(v Kč bez DPH)
2/1 470 × 297 160 000,-
1/1 235 × 297 212 × 275 98 000,-
Junior Page 169 × 269 72 000,-
1/2 na šířku 235 × 135 212 × 123 54 000,-
1/2 na výšku 115 × 297 104 × 251 54 000,-
1/3 na šířku 212 × 80 38 000,-
1/3 na výšku 68 × 251 38 000,-
1/4 na šířku 212 × 59 29 000,-
1/4 na výšku A 50 × 251 29 000,-
1/4 na výšku B 104 × 123 29 000,-
1/6 na šířku A 212 × 45 20 000,-
1/6 na šířku B 104 × 80 20 000,-
1/8 na šířku A 104 × 59 15 300,-
1/8 na šířku B 212 × 27 15 300,-
upoutávka na PR na titulu** 32 000,-
Obálka
2. strana 235 × 297 212 × 275 125 000,-
3. strana 235 × 297 212 × 275 115 000,-
4. strana 235 × 297 212 × 275 140 000,-
* po ořezu, pro ořez nutno přidat 3 mm ** upoutávka a PR cena dohodou

Realizujeme i nestandardní formáty inzerce (rozkládací obálka, páska přes titul, vlepená inzerce atd). Cenovou kalkulaci Vám připravíme na vyžádání.

VLOŽENÁ INZERCE
Počet listů A4 * Do celého nákladu
(bez DPH)
1 4,40 Kč/ks
2 5 Kč/ks
3 6 Kč/ks
každý další list +5%
* V případě vyšší hmotnosti či při velkém rozsahu vkládaného materiálu upozorňujeme na možnost zvýšení ceny dle poštovného (viz ceník pro obchodní psaní).
Frekvenční slevy
opakování* 10× 15× 20×
sleva 3 % 6 % 10 % 15 % 20 %
* V případě nedodržení počtu opakování na objednávce bude rozdíl slev dofakturován.
Příplatky a slevy
Sleva za platbu předem - 3 % z celkové ceny
grafická úprava + 20 % základní ceny
zvětšení/zmenšení elektronických podkladů + 10 % základní ceny
garantované umístění na 3. redakční straně + 15 000 Kč
garantované umístění + 10 000 Kč
Storno poplatky
odvolání inzerce po uzávěrce objednávek (inzeráty na redakční stranu je možné odvolat do 3 týdnů před zveřejněním) 20 % z celkové ceny
po uzávěrce dodání podkladů 100 % celkové ceny
opožděné dodání podkladů +50 % k celkové ceně
nedodání podkladů 100 % celkové ceny
Reklamace
Inzerát je možné reklamovat do 14 dnů od jeho uveřejnění, a to písemnou formou.

Harmonogram

HARMONOGRAM
Computerworld Vychází Uzávěrka objednávek a podkladů
2/2024 – únor 31. 1. 2024 9. 1. 2024
3/2024 – březen 28. 2. 2024 7. 2. 2024
4/2024 – duben 27. 3. 2024 6. 3. 2024
5/2024 – květen 29. 4. 2024 8. 4. 2024
6/2024 – červen 30. 5. 2024 9. 5. 2024
7–8/2024 – červenec/srpen 27. 6. 2024 6. 6. 2024
9/2024 – září 29. 8. 2024 8. 8. 2024
10/2024 – říjen 30. 9. 2024 9. 9. 2024
11/2024 – listopad 30. 10. 2024 9. 10. 2024
12/2024 – prosinec 28. 11. 2024 7. 11. 2024
1/2025 – leden 2025 19. 12. 2024 28. 11. 2024

Technické parametry

PDF pro tisk (norma PDF/X-1a:2001) vytvořené postscriptem z grafické aplikace a následným zpracováním Distillerem – nikoli vytvořené exportem z grafické aplikace. Rozlišení bitmapových obrazů min. 300 DPI, začlenění všech použitých fontů, kompozitní barevný prostor CMYK. Inzerce musí být umístěna přesně na střed dokumentu (výškově i šířkově). Přijímáme pouze jednostránkové dokumenty.

EPS jako výstup z graf. aplikace Adobe Illustrator. Vložené bitmapové grafiky min. 300 DPI, veškeré texty v křivkách, barevný prostor CMYK bez přímých barev.

TIF jako výstup z graf. aplikace (např.) Photoshop v bar. prostoru CMYK a rozlišení min. 300 DPI. Pokud je obsažen jemnější text nebo čárová grafika, rozlišení alespoň 600 DPI (až max. 1 200 DPI). Malý či drobný negativní bílý text neumísťujte do barevných ploch složených z více soutiskových barev.

Obecné technické předpoklady: Inzerce, která nebude zalamována dovnitř sazebního zrcadla, nýbrž tzv. na spad, musí mít po všech okrajích minimálně třímilimetrový přesah kresby, do níž nesmějí zasahovat soutiskové či pasovací značky. Doporučujeme také respektovat třímilimetrovou zónu od okrajů čistého formátu spadové inzerce, aby se důležitý prvek obsahu nedostal do těsné blízkosti linie ořezu.

K předávaným podkladům (ať jsou posílány e-mailem, přes FTP, nějakou formu úschoven nebo na médiu – CD, DVD, USB flash) přiložte informace o obsažených souborech. Pro dodržení barevnosti dodejte barevný nátisk.

Podklady musí být řádně označeny požadovaným termínem zveřejnění.

Za kvalitu dodaných podkladů ručí zákazník.

Při porušení výše uvedených podmínek nebude brán zřetel na případnou reklamaci.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydavatelství Internet Info DG

1. ROZSAH PLATNOSTI

a) Obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů, prospektových příloh a elektronické formy inzerce (dále společně jen “Inzerce”) v periodických i neperiodických titulech a na webových stránkách či v aplikacích (dále společně jen “Tituly”), které vydává nebo provozuje společnost Internet Info DG (dále jen “Vydavatel”).

b) Součástí Obchodních podmínek jsou aktuálně platné ceníky Inzerce, uveřejněné na webových stránkách Internet Info DG, www.iinfo.cz.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O INZERCI

a) Inzerce je realizována na základě smlouvy o inzerci, která je uzavírána na základě objednávek třetích osob (dále jen „objednatel“). Objednávka Inzerce musí být písemná (vč. elektronické objednávky opatřené elektronickým podpisem ve smyslu právních předpisů). Za písemnou objednávku se též považuje objednávka zaslaná e-mailem či faxem, pokud obsahuje naskenovaný podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele.

b) Objednávka musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, zejména pak následující identifikační údaje o objednateli:

  • obchodní firmu/název/jméno a příjmení
  • sídlo/místo podnikání/bydliště
  • kontaktní adresu pro zaslání potvrzení objednávky a faktur, liší-li se od sídla/místa podnikání/bydliště
  • IČ/rodné číslo, DIČ
  • bankovní spojení
  • jméno odpovědné kontaktní osoby, příp. i razítko objednatele, čitelně
  • jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele (statutární orgán, oprávněný zástupce – je-li oprávněným zástupcem zmocněnec, je povinen doručit Vydavateli i doklad o svém zmocnění)
  • přesné zadání objednávané formy Inzerce
  • Je-li objednatelem osoba, zprostředkovávající uveřejnění inzerce pro třetí osobu, musí objednávka obsahovat identifikační údaje o této třetí osobě a údaj, zda je k úhradě ceny povinen objednatel či třetí osoba. V případě objednávky na účet třetí osoby předloží objednatel odpovídající zmocnění této třetí osoby.

c) Na základěobjednávky objednatele Vydavatel předá nebo doručí objednateli potvrzení objednávky, obsahující termín zveřejnění inzerátu a kalkulaci ceny, a to písemně podle podmínek uvedených v bodě a) výše.

d) Smlouva o inzerci se považuje za uzavřenou doručením písemného (podle bodu a) výše) přijetí potvrzené objednávky ze strany objednatele Vydavateli.

e) Potvrzené objednávky speciálních forem inzerce, jako vkládané, všívané, popř. vlepované suplementy či předměty, se stávají pro Vydavatele závaznými v okamžiku dodání vzorových produktů a jejich schválení pracovištěm příjmu inzerce.

f) Vydavatel poskytne slevu ve výši 15 % z ceníkové ceny Inzerce zprostředkovatelům inzerce, tj. reklamním agenturám. Zprostředkovatel inzerce předkládá objednávku svým jménem a zodpovídá za dodání podkladů. Zprostředkovatel inzerce musí předem předložit Vydavateli výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, který jednoznačně prokazuje předmět jeho podnikatelské činnosti. Vydavatel je oprávněn odmítnout objednávku zprostředkovatelů inzerce, pokud má pochyby o jejich zprostředkovatelské činnosti, příp. pokud má z titulu Inzerce objednané takovým zprostředkovatelem inzerce neuhrazené splatné pohledávky.

3. INZERTNÍ PODKLADY

a) Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů na pracoviště inzerce

Internet Info DG, je odpovědný objednatel. Včasným dodáním se rozumí jejich dodání v termínech uvedených u jednotlivých produktů v těchto podmínkách, případně na webových stránkách www.iinfo.cz., a to ve formátu určeném podmínkami.

Pokud u konkrétního produktu není termín uveden, platí:

– tištěný magazínový formát produktu se čtrnáctidenní periodicitou

Přijetí objednávky: 15 pracovních dnů před požadovaným datem zveřejnění.

Dodání řádných inzertních podkladů: 14 pracovních dnů před požadovaným datem zveřejnění.

– tištěný magazínový formát produktu s měsíční periodicitou a neperiodické projekty

Přijetí objednávky: 29 pracovních dnů před požadovaným datem zveřejnění.

Dodání řádných inzertních podkladů: 28 pracovních dnů před požadovaným datem zveřejnění.

– elektronická inzerce

Podklady: min. 5 pracovních dnů před požadovaným začátkem kampaně.

b) Za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro Inzerci odpovídá výhradně objednatel. Vydavatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu je objednatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývající a je povinen nahradit Vydavateli škody, které mu z výše uvedených důvodů vznikly.

c) Podklady pro výrobu Inzerce se objednateli vracejí jen na vyžádání, přičemž objednatel je v takovém případě povinen vyžádat si vrácení podkladů do tří měsíců od uveřejnění příslušné Inzerce. V oddělení inzerce se uchovávají tři měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.

d) Podklady na elektronických médiích se objednatelům vracejí z důvodu hladkého průběhu případného reklamačního řízení nejdříve 15. den po zveřejnění inzerátu.

e) Jestliže je objednatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je Vydavatel oprávněn požadovat na objednateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit.

4. RÁMCOVÁ SMLOUVA

a) Hodlá-li objednatel uveřejňovat během určitého období Inzerci předem určeného rozsahu a/nebo finančního objemu, může s Vydavatelem uzavřít rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnutém rozsahu, která opravňuje objednatele k okamžitému čerpání dohodnuté slevy.

b) Rámcová smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňována Inzerce daného rozsahu či finančního objemu, z toho vyplývající slevy, titul (tituly), ve kterém má být Inzerce uveřejněna, případně další ujednání.

c) Uveřejnění Inzerce na základě rámcové smlouvy probíhá na základě jednotlivých objednávek, přičemž v případě rámcové smlouvy je smlouva o inzerci uzavřena již předáním či doručením potvrzené objednávky ze strany Vydavatele objednateli.

d) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že Inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci stanoveného časového období řádně a včas zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem (popř. v jiné, předem dohodnuté výši). V jiném případě nárok na sjednanou slevu zaniká.

e) Objem i slevu sjednanou v rámcové smlouvě lze na základě dohody smluvních stran navyšovat, a to i opakovaně.

f) Nebudou-li během stanoveného časového období uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu z důvodů, za které nenese odpovědnost Vydavatel, zavazuje se objednatel uhradit Vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah inzerce.

5. VYDAVATELSKÉ PODMÍNKY

a) Vydavatelství si vyhrazuje právo oddělit Inzerci od redakčního obsahu linkou, popřípadě rámečkem a označením Inzerce slovy “INZERCE”, “KOMERČNÍ PREZENTACE” či jiným obdobným způsobem společně s přiděleným číslem inzerce.

b) Pokud objednatel objedná Inzerci o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům Inzerce titulu, bude Inzerce v rámci technických možností přizpůsobena nejbližšímu možnému rozměru, a tak také potvrzena a kalkulována. Zveřejnění takto upravené Inzerce se považuje za řádné splnění závazku Vydavatele.

c) Vydavatel si též vyhrazuje právo gramaticky upravit text Inzerce podle platných pravidel českého pravopisu. Zveřejnění takto upravené Inzerce se považuje za řádné splnění závazku Vydavatele.

d) Pokud objednatel předá graficky nezpracovanou Inzerci, provede Vydavatel grafickou úpravu Inzerce v rozměrech co nejvíce odpovídajících předloze. V takovém případě má Vydavatel nárok na náhradu nákladů, které mu s úpravou Inzerce vznikly.

e) Náhled vyrobené Inzerce k autorské korektuře bude poskytnut objednateli pouze na požádání a pouze v případě, že objednatel předal Vydavateli žádost o poskytnutí Inzerce k autorské korektuře a podklady pro příslušnou Inzerci nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou pro dodání podkladů. Pokud se objednatel ke konečné úpravě ve stanoveném termínu nevyjádří, přestože mu byla doručena, má se za to, že s ní souhlasí. Standardní způsob zasílání autorských korektur je e-mailem, v souboru formátu .pdf či .doc.

f) Podklady pro elektronikou Inzerci musí splňovat technické požadavky stanovené Vydavatelem v podmínkách, kladené na jednotlivé formáty včetně dodržení datových limitů a musí být dodány ve správném formátu.

6. PRÁVO ODMÍTNOUT INZERÁT

a) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu či formy, nebo pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, Kodexem reklamy Rady pro reklamu, dobrými mravy nebo zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno Vydavatele. Vydavatel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.

b) Je-li objednatel v prodlení s placením ceny Inzerce, je Vydavatel oprávněn pozastavit přijímání dalších objednávek objednatele, tj. uzavírání smluv o inzerci s objednatelem nebo uveřejňování další Inzerce objednané objednatelem, a to do okamžiku úplného zaplacení ceny inzerce, s jejímž placením je objednatel v prodlení.

c) Vydavatel je oprávněn odmítnout zveřejnění Inzerce, jejíž grafická podoba může u čtenáře vyvolat neoprávněný dojem, že se jedná o redakční obsah, např. proto, že kopíruje redakční prvky titulu, ve kterém má být Inzerce zveřejněna. Stejnými prvky se rozumí například font, řez a velikost písma, způsob zalomení textu a jednoznačné grafické znaky titulu. Odmítnutí Inzerce Vydavatelem z výše uvedených důvodů nezbavuje objednatele povinnosti Inzerci uhradit v plné výši v případě, že byly podklady dodány po termínu uzávěrky příjmu podkladů stanoveného Vydavatelem (a Inzerce se tak nepublikovala).

7. NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY

a) Pro případ zásahu vyšší moci je Vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumějí okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního zákoníku.

b) Povinnost Vydavatele dodržet objednanou a potvrzenou pozici Inzerce vzniká pouze v případě uplatnění poplatku za konkrétní pozici. Pokud Vydavatel tuto povinnost nedodrží, nebude příplatek za konkrétní pozici uplatněn, avšak objednateli nepřísluší nárok na reklamaci.

8. CENA INZERCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Objednatel je povinen zaplatit cenu Inzerce na základě daňového dokladu – faktury vystavené Vydavatelem.

b) Ceny Inzerce v jednotlivých Titulech, způsob jejich výpočtu a množstevní slevy jsou podrobně stanoveny v aktuálně platných cenících Vydavatele.

c) Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit smluvní ceny.

d) Vydavatel fakturuje realizovanou inzerci do 15 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá objednateli spolu s dokladovým výtiskem (v případě elektronických médií jde o tisk stránky, na níž byla Inzerce zveřejněna). Cena Inzerce je splatná do 17 dnů od vystavení daňového dokladu, není-li dohodnuto jinak.

e) Vydavatel je oprávněn požadovat na objednateli zálohu nebo úhradu Inzerce předem.

f) Pokud nebudou pohledávky Vydavatele uhrazeny objednatelem ve lhůtě splatnosti, bude Vydavatel postupovat v souladu s čl. 8 h) těchto podmínek a ustanoveními obchodního zákoníku. Vydavatel je v takovém případě též oprávněn odstoupit od smlouvy o Inzerci nebo rámcové smlouvy.

g) Závazek zaplatit cenu Inzerce, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně Inzerce na účet Vydavatele, uvedený na daňovém dokladu.

h) Pro případ prodlení objednatele s placením ceny Inzerce se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý byť započatý den prodlení.

9. VÝPOVĚĎ SMLOUVY O INZERCI, STORNOPOPLATKY

a) Objednatel má právo smlouvu o inzerci vypovědět kdykoliv před zveřejněním konkrétní Inzerce (v případě internetových kampaní kdykoliv do ukončení kampaně).

b) Výpověď smlouvy o inzerci musí být učiněna ve formě písemného oznámení o výpovědi, které musí být doručeno Vydavateli způsobem stanoveným pro učinění objednávky. Výpověď smlouvy je účinná jejím doručením, nestanoví-li oznámení o výpovědi pozdější termín. Výpověď není platná bez písemného potvrzení převzetí Vydavatelem.

c) V případě výpovědi objednatele od smlouvy o inzerci je Vydavatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky, a to v souladu s níže uvedenými podmínkami.

d) V případě, že objednatel vypoví smlouvu o inzerci, je Vydavatel oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakující se Inzerce nebo množstevních slev za objednaný objem Inzerce, které byly objednateli poskytnuty za provedení Inzerce v plném rozsahu, přičemž objednatel má v takovém případě právo pouze na slevy podle rozsahu skutečně provedené a zaplacené Inzerce. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výpovědí objednatele od smlouvy o inzerci.

e) Vydavatel má nárok na stornopoplatky, a to v následující výši, v případě následujících skutečností:

– tištěná inzerce

výpověď smlouvy o inzerci po uzávěrce objednávek 20 % z celkové ceny

výpověď smlouvy o inzerci po uzávěrce dodání podkladů 100 % celkové ceny

opožděné dodání podkladů po uzávěrce + 50 % k celkové ceně

nedodání podkladů 100 % celkové ceny

– elektronická inzerce

výpověď smlouvy o inzerce 14–7 dnů před zahájením kampaně 40 % z ceny kampaně

výpověď smlouvy o Inzerci méně než 7 dnů před zahájením kampaně 100 % z ceny kampaně

Plná cena Inzerce bude též fakturována v případě vyřazení objednané Inzerce z tisku z důvodu nedodání bezchybných inzertních podkladů objednatelem v termínu podle platného ceníku Inzerce, event. v náhradním termínu písemně stanoveném pracovníkem příjmu inzerce Vydavatele (přičemž Vydavatel není povinen takový náhradní termín objednateli poskytnout).

Rozhodující pro posouzení data převzetí výpovědi je ve všech případech den doručení výpovědi do oddělení příjmu inzerce Vydavatele a čas, ohraničený pracovní dobou v příjmu inzerce, která je v pracovních dnech od 8 do 17 hod. Toto ustanovení se týká i výpovědi zaslané faxem či e-mailem.

10. REKLAMACE

a) Reklamovat Inzerci je možno písemně do 14 dnů po zveřejnění Inzerce. Objednatelovy nároky z vadného plnění zanikají, neuplatní-li je ve lhůtě podle předchozí věty. V případě opakované Inzerce nemůže objednatel nově reklamovat nedostatek, který mohl reklamovat při předchozím zveřejnění Inzerce, pokud mu uplynula lhůta 14 dnů ode dne prvního zveřejnění Inzerce.

b) Objednatel má v případě vadného plnění, zejména z části nebo zcela nečitelné, nesprávné nebo neúplné Inzerce, nárok na náhradní plnění nebo slevu. Způsob vypořádání reklamace je na rozhodnutí Vydavatele. V případě, že Vydavatel poskytne slevu, pak vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel Inzerce omezen.

c) Objednatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti své Inzerce, pokud současně s podklady pro otištění Inzerce nedodal barevný kontrolní výtisk Inzerce (nátisk) nebo spočívá-li odlišná barevnost v technické neproveditelnosti zadání či v chybě v dodaných podkladech.

d) Při zadání opakované Inzerce se stejným motivem je objednatel povinen zkontrolovat po každém zveřejnění její správnost a úplnost.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Reklamní články uveřejňuje Vydavatel výhradně v souladu s platným zněním právních předpisů a Kodexu reklamy Rady pro reklamu.

b) Vydavatel zaručuje pro všechny své Tituly standardní jakost tisku Inzerce limitovanou kvalitou dodaných inzertních podkladů, vstupního materiálu k tisku a tiskařskými normami.

c) Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se ve vztahu k již existující smlouvě o inzerci nebo rámcové smlouvě odchýlit pouze na základě písemné dohody.

d) Jakékoliv změny těchto podmínek se vztahují výhradně ke smlouvám o inzerci, uzavřeným po zveřejnění takových změn. V případě rámcových smluv platí původní podmínky, nedohodnou-li se strany jinak. Nedohodnou-li se strany na úpravě rámcové smlouvy v souladu se změnami těchto podmínek, má kterákoliv strana právo takovou rámcovou smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce, přičemž toto právo musí uplatnit do dvou (2) měsíců ode dne, kdy vyzvala druhou stranu k úpravě rámcové smlouvy, jinak jí toto právo zaniká. Výpovědí rámcové smlouvy není dotčena Inzerce objednaná před uplynutím výpovědní lhůty.