Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Zásady zpracování osobních údajů ze dne 25. května 2018

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v Internet Info, s.r.o. (dále jen „my“ nebo „naše společnost“) v souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme obecně závaznými právními předpisy a zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou a/nebo účelem zpracování.

Seznamte se prosím s obsahem tohoto sdělení s tím, že veškeré Vaše případné dotazy rádi a ochotně zodpovíme v našem sídle na adrese Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, e-mailu info@iinfo.cz a/nebo telefonu +420 778 88 55 02.

 1. Obecné informace

  Naše společnost je s ohledem na svou podnikatelskou činnost povinna zpracovávat některé osobní údaje, a to zejména pro účely plnění zákonných a smluvních povinností. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty / služby nemohli vůbec poskytnout.

  My dále Vaše osobní údaje zpracováváme též nad rámec našich povinností, a to pro účely péče o Vás a naše ostatní klienty, abychom mohli dále rozvíjet naše obchodní vztahy a abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou našich produktů / služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. S ohledem na zaměření našich produktů / služeb bude respektována hranice věkové vyzrálosti k udílení platného souhlasu se zpracováním osobních údajů bez souhlasu zákonných zástupců subjektů údajů.

  1. Zásady zpracování osobních údajů

   Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší možné standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

   • (a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
   • (b) Vaše osobní údaje chráníme jako utajované informace; proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
   • (c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
   • (d) v naší společnosti jsme nastavili a dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
 2. Informace o zpracování osobních údajů

  1. Informace o správci

   Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tj. Internet Info, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, IČ 256 48 071, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 57899.

  2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

   1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

    Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt / službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

    1. (a) Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

     1. (i) předcházení vzniku škod na majetku naší společnosti;
     2. (ii) prevence podvodného jednání, kterému může být naše společnost vystavena;
     3. (iii) splnění případné povinnosti při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
    2. (b) Uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

     Jde zejména o faktickou realizaci smluvního vztahu nebo jiné plnění smlouvy mezi naší společností a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi.

    3. (c) Ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro

     1. (i) ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek, rozvoj a vývoj poskytovaných služeb;
     2. (ii) jednání se zájemci o postoupení pohledávky naší společnosti za klientem nebo o jiné formě převodu či přechodu pohledávky, včetně související realizace, a další navazující jednání se třetími osobami, zejména informování poskytovatelů souvisejících zajištění apod.;
     3. (iii) řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.
    4. (d) Naše oprávněné zájmy.

     Jde zejména o situaci, kde existuje smluvní / zákaznický vztahu mezi Vámi a naší společností.

   2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

    Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnosti Vaše osobní údaje pro následující účely:

    1. (a) péče o klienty; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

     1. (i) výzkumy trhu;
     2. (ii) získávání zpětné vazby ohledně produktů a služeb správce;
     3. (iii) monitoring chování klientů na webových stránkách naší společnosti v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících webové stránky naší společnosti prostřednictvím cookies, které je popsáno níže v článku o elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích);
    2. (b) nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti, a to různými prostředky (poštou, elektronickými prostředky včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení, telefonickým hovorem a prostřednictvím webových stránek).

     Poskytnutí osobních údajů pro účely péče o Vás jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může ve svém důsledku vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí adekvátní péče.

  3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

   Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové a faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje) a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ).

  4. Způsob zpracování osobních údajů

   Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech naší společnosti a ve fyzické podobě.

   Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

   Při sběru dat využíváme rozšířené parametry v rámci Google Consent Mode V2, které přímo ovlivňují jak se chovají analytické skripty Google Analytics při načítání na webových stránkách a data využívaná k měření a modelování v rámci Google Ads a dalších nástrojů.

  5. Příjemci osobních údajů

   Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

   Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

   K předávání dochází zejména směrem k:

   1. (a) naší advokátní kanceláři;
   2. (b) poskytovateli účetních, daňových a mzdových služeb; a
   3. (c) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové a IT služby.

   Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

  6. Předávání osobních údajů do zahraničí

   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

  7. Doba zpracování osobních údajů

   Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje likvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

   1. (a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
   2. (b) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
   3. (c) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.
  8. Právo odvolat souhlas

   V tomto sdělení jsme Vám objasnili důvody, pro které potřebujeme Vaše osobní údaje a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

   V případě, že si budete přát odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na nás v našem sídle na adrese Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 nebo na e-mailu info@iinfo.cz.

  9. Zdroje osobních údajů

   Osobní údaje klientů získáváme zejména:

   1. (a) od samotných klientů;
   2. (b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
   3. (c) od potenciálních zájemců o služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní;
   4. (d) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.
  10. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

   Všechna Vaše práva můžete uplatnit v našem sídle na adrese Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 nebo na e-mailu info@iinfo.cz s tím, že zároveň můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

   1. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou náhradu administrativních nákladů.

   2. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

   3. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

   4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

   5. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 3. Elektronické komunikační prostředky

  Naše společnost využívá v rámci své podnikatelské činnosti četné technologie tak, abyste pro měli k nám a našim produktům / službám co možná nejpohodlnější přístup. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu a s užíváním sociálních sítí.

  1. Sociální sítě

   Můžete nás mimo jiné oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů / služeb.

  2. Cookies

   Co jsou Cookies?

   Pod názvem cookie, který se do češtiny překládá jako sušenka, koláček nebo třeba oplatka, se ukrývá krátký textový soubor vytvářený webovým serverem, na který uživatel zavítá. Toto malé množství dat si navštívený web uloží ve vašem prohlížeči, což mu umožní zaznamenat všechny potřebné informace o vaší návštěvě. Když pak člověk daný web znovu otevře, prohlížeč data pošle zpět serveru, který je dále zpracuje. To může uživateli jeho další návštěvu usnadnit.

   K čemu cookies slouží?

   Dané textové soubory pomáhají identifikovat konkrétní návštěvníky webových stránek (tedy jednotlivá koncová zařízení) a přizpůsobit jim jejich obsah. V praxi to znamená, že díky uchovaným údajům, které se týkají preferovaného nastavení cookies, se web stává pro člověka užitečnějším a může se v něm snáze orientovat.

   V praxi může člověk na cookies narazit například ve chvíli, kdy se na webu přihlašuje ke svému účtu nebo když platí za vybraný produkt (v takovém případě hovoříme o technických cookies). Další soubory cookie pak lidem umožňují procházet internetové stránky efektivněji, jelikož si pamatují akce, které uživatelé v minulosti učinili (například volba preferovaného jazyka), a mohou urychlit zpracování jejich požadavků (předvyplnění údajů).

   Analytické cookies využívá přímo provozovatel webových stránek, který tímto způsobem zjišťuje informace o počtu návštěvníků, způsobu, jakým se na daný server dostali a jak se na něm následně pohybovali, ale také o délce trvání jejich návštěvy. Marketingové cookies pak shromažďují informace o uživatelích za účelem přizpůsobení nabízených reklam jejich preferencím nebo propojení obsahu se sociálními sítěmi.

   Jakým způsobem vás naše weby identifikují?

   Cookies nám pomáhají identifikovat konkrétní koncové zařízení pomocí anonymního ID, ale také pomocí IP adresy (jde o adresu, prostřednictvím které jedno zařízení na internetu komunikuje s ostatními). Neposkytují nám však osobní údaje uživatelů, pomocí kterých by bylo možné jednotlivé osoby přímo identifikovat a odhalit tak jejich totožnost.

   Kde soubory cookies používáme?

   Z pohledu registrace a přihlášení naše cookies uživatelům zjednodušují pohyb na webových stránkách a umožňují lidem přihlásit se k našim službám. Zároveň nám pomáhají monitorovat, kteří uživatelé webu jsou přihlášení a kteří nikoliv. Dále pak cookies na našich stránkách zajišťují správné fungování anket a soutěží, jelikož uchovávají informace o tom, jak jednotliví uživatelé hlasovali.

   Prostřednictvím nástrojů třetích stran, jako je například Netmonitor nebo Google Analytics, můžeme změřit, kolik uživatelů naše stránky navštívilo a jak se přitom chovali. To jinými slovy znamená, že nám cookies poskytují informace o tom, odkud uživatel na naši stránku přišel a kam směřují jeho další kroky. Podle statistik pak můžeme naše stránky upravit takovým způsobem, aby s nimi byli uživatelé obsahově co nejspokojenější.

   Co se týče marketingových účelů, cookies používáme pro identifikaci uživatelů, kteří viděli konkrétní reklamu, opakovaně si ji zobrazili nebo si ji rozklikli. Kromě toho nám pomáhají určit jejich preference nebo geografickou lokaci a podle daných informací následně přizpůsobit zobrazovaná reklamní sdělení (jde o tzv. behaviorální cílení).

   Spravování cookies

   Naše internetové stránky, weby provozované ostatními členy sdružení CPEx, z.s.p.o, ale i některé další servery využívají jednotný systém pro správu cookies, dále označovaný pouze jako „CMP“. Tento systém je provozován podle pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe), o němž se více dozvíte zde, a zároveň vyžaduje od všech svých členů, aby dodržovali stejná pravidla.

   Díky CMP si mohou uživatelé nastavit cookies (a tím pádem způsob zpracovávání osobních údajů) dle vlastních preferencí. Tuto volbu je přitom možné provést i pro konkrétní účely a subjekty, které se v systému nachází, a to v sekci „Zobrazit naše partnery“. S daným nastavením pak budou pracovat nejen naše weby, ale i další subjekty, které jsou součástí CMP (ostatní členové sdružení CPEx a další subjekty se systémem CMP).

   Mezi tyto subjekty se řadí partneři, tedy především provozovatelé reklamních sítí registrovaní v rámci iAB Europe či takoví, u nichž o využití cookies na našich serverech uživatele informujeme. Dále se pak jedná o provozovatele internetových stránek v českém prostředí, kteří jsou členem sdružení CPEx, nebo o provozovatele stojící mimo iAB.

   Zda se jedná o partnery, kteří se účastní iAB a řídí se jeho pravidly a standardy, nebo jde o ty stojící mimo iAB, kteří se řídí účely uvedenými v sekci „Zpracování údajů vydavateli“, poznáte, pokud v CMP kliknete na „Zobrazit naše partnery“. Každý jednotlivý subjekt (včetně nás) má u svého názvu tuto informaci uvedenou.

 4. Závěrečná ustanovení

  1. Toto sdělení se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2024.

  2. Toto sdělení můžeme kdykoliv změnit formou vydání jeho nového úplného znění; jeho aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti a současně je dostupné v našem sídle.

  3. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, se kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (např. zástupci právnických osob).